Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o izboru predsednika Skupštine

Odluka o izboru radnih tela

Odluka o formiranju novog nadzornog odbora

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja

Odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu

Odluka o izboru revizora za 2024. godinu

Odluka o naknadama

Zapisnik sa redovne Skupštine

Obaveštenje o sazivanju redovne Skupštine Društva

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara

Poziv

Predlog odluka

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za glasanje

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa redovne Skupštine

Odluka o predsedniku Skupštine

Odluka o usvajanju godišnjeg i izveštaja

Odluka o neto gubitku

Odluka o revizoru

Obaveštenje o sazivanju redovne skupštine društva za 12.06.2023. godine

Izveštaj o bitnom događaju - POZIV

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluka

Punomoćje

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o izboru Predsednika Skupštine

Odluka o izboru radnih tela

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog Izveštaja

Odluka o pokriću gubitka za 2021. Godinu

Odluka o izboru revizora za 2022. godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine

Obaveštenje o sazivanju redovne skupštine društva

Izveštaj o bitnom događaju - POZIV

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluka

Punomoćje

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Odluka o izboru Predsednika Skupštine

Odluka o izboru radnih tela

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog Izveštaja

Odluka o pokriću gubitka za 2020. Godinu

Odluka o izboru revizora za 2021. Godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine

FARMACOOP AD- Godisnji dokument o objavljenim informacijama

FARMACOOP AD- Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji Izveštaj 2020. FARMACOOP ad Kać

Godišnji izveštaj za 2020 Farmacoop ad Kać.pdf

Obaveštenje o sazivanju redovne Skupštine Društva

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Formular za glasanje u odsustvu FARMACOOP AD

Predlog Odluka Nadzornog odbora za sednicu Skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

1. Izvaštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

3. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

4. Odluka o izboru revizora za 2020. Godinu

5. Odluka o nepokrivenosti gubitka

6. Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja.

7. Odluka o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora

8. Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Izveštaj o bitnom događanju - poziv za Skupštinu

Odluka o sazivanju redovne skupštine

Predlog skupštinskih odluka NO

Godišnji izveštaj 2019. FARMACOOP ad Kać

Godišnji izveštaj FARMACOOP 2019

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine Društva

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara

Odluka o izboru revizora za 2019.godinu

Odluka o nepokrivenosti gubitka

Odluka o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara

Obaveštenje o zakazivanju redovne sednice Skupštine društva

Formular punomoćja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu skupštinu FRMC za 21.06.2019

Predlozi Odluka za Redovnu sednicu Skupštine FRMC za 21.06.2019

Godišnji izveštaj 2018 i izveštaj o objavljenim informacijama FARMACOOP ad Kać

Godišnji izveštaj FARMACOOP 2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop 2018

Obaveštenje o održanoj Redovnoj sednici Skupštine Društva

Izveštaj o bitnom događaju-održana Skupština 18.06.2018. godine

Odluka o imenovanju radnih tela

Odluka o izboru Predsednika Skupštine

Odluka o izboru revizora za 2018.godinu

Odluka o pokriću gubitka

Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja za 2017.godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 18.06.2018.godine

Obaveštenje o zakazanoj redovnoj sednici Skupštine društva

Formular punomoćja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za redovnu skupštinu FRMC 2018

Predlozi Odluka sa Redovnu sednicu Skupštine FRMC 2018

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji finansijski izveštaj Farmacoop ad Kać za 2017. godinu

Održana redovna sednica skupštine za 2017. Godinu

Izvestaj o odrzanoj redovnoj sednici Skupstine-20170626

Odluka o imenovanju zapisnicara i komisije za glasanje-20170626

Odluka o izboru predsednika Skupstine-20170626

Odluka o izboru revizora za 2017.godinu-20170626

Odluka o odobravanju ugovora o reviziji fin.izvestaja za 2016.godinu-20170626

Odluka o pokricu gubitka iskazanog u finansijskom izvestaju

Odluka o usvajanju godisnjeg i finansijskog izvestaja za 2016 sa izvestajem revizora-20170626

Zapisnik sa redovne Skustine akcionara odrzane 26.06.2017.godine

Obaveštenje o zakazanoj redovnoj sednici Skupštine društva

Formular za glasanje u odsustvu

Formular punomocja

Farmacoop PREDLOZI odluka za redovnu Skupstinu 2017

Farmacoop POZIV za Skupstinu 2017_ Izvestaj o bitnom dogadjaju

Farmacoop Odluka NO o sazivanju redovne Skupstine 2017

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija FARMACOOP AD KAĆ

Godišnji izveštaj FARMACOOP AD KAĆ za 2016 godinu

FARMACOOP-Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama-20170508 scan

Obaveštenje o održanoj Vanrednoj sednici Skupštine

FARMACOOP-Izvestaj o bitnom dogadjaju-odrzana Vanrednaj sednica Skupstine 17.01.2017.

FARMACOOP-Odluka o imenovanju zapisnicara

FARMACOOP-Odluka o izboru predsednika skupstine akcionara

FARMACOOP-Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti-prodaja

FARMACOOP-Odluka o promeni poslovnog imena i adrese drustva

FARMACOOP-Odluka o stavljanju van snage odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti od 18.08.2016.

FARMACOOP-Zapisnik sa vanredne sednice skupstine od 17.01.2017.Obavestenje o zakazanoj sednici Skupstine

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Izvestaj o uslovima pod kojima se stice raspolaze imovinom velike vrednosti

Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara

Odluka o utvrdjivanju vrednosti akcija

Predlog odluka

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine jadObavestenje o odrzanoj sednici Skupstine

Farmacoop izvestaj

odluka skupstine izbor predsednika skupstine

odluka skupstine izbor zapisnicara

odluka skupstine raspolaganje imovinom velike v

zapisnik sa sednice skupstine FarmacoopObavestenje o zakazanoj sednici skupstine

Formular punomocja

Formular za glasanje u odsustvu

Poziv za Vanrednu sednicu Skupstine 25.08.2016

Predlozi Odluka sa Vanrednu sednicu Skupstine